سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
به اطلاع دانشجويان مي رساند:کارت اتوماسيون تغذيه دانشجويان صادر شده است جهت تحويل ان به واحد اتوماسيون تغذيه سلف سرويس مراجعه فرماييد. اطلاعيه:دانشجوياني که ازسال تحصيلي گذشته کارت تغذيه صادرشده خودراتحويل نگرفته وهمچنان نسبت به رزرو و تحويل غذا اقدام مي کنند حداکثرتاده روز آينده 97/08/10کارت تغذيه خودرااز اتوماسيون تحويل بگيرند بعدازتاريخ فوق رزروغذابراي آنها امکان پذير نخواهدبود.قابل توجه دانشجويان جديدالورود:ضمن خيرمقدم به اطلاع مي رساندجهت صدورکارت تغذيه بادردست داشتن مدارک ذيل به واحد اتوماسيون تغذيه سلف سرويس مربوطه مراجعه نماييدا-برگه انتخاب واحد 2-فيش واريزي بمبلغ 100000 ريال بشماره حساب 2178435130006 سيبا نزد بانک ملي 3-دريافت فرم تقاضاي کارت ازاتوماسيون تغذيه 4-ارائه يک قطعه عکس با پشت نويسي مشخصات فردي دانشجو دانشجويان گرامي در ابتدا براي ورود به سايت تغذيه کدکاربري شماره دانشجويي فرد ورمز عبور عدديک راوارد نماييد توجه:هزينه صدور کارت المثني مبلغ200000 ريال وواريز به شماره حساب 2178435130006 مي باشد
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.386